Popisna lista sirovina, materijala, sitnog inventara A3 NCR